ОСНОВНІ МОДУЛІ КАМІС
 
Завдання, які вирішуються системою КАМІС, реалізовані на єдиній базі даних, що виключає багаторазове введення і непотрібне дублювання інформації, а також дозволяє організувати наскрізні технологічні ланцюжки при прийомі на постійне зберігання, інвентаризації музейних предметів, підготовці виставок і т.д. Усі завдання розділені на чотири блоки: «Науково-зберігальна робота», «Облікові операції», «Книги реєстрації музейних предметів», «Адміністративні функції», які можуть бути доповнені блоками «Реставрація», «Архів», «Архітектура» та ін.
Оформлення всіх документів здійснюється відповідно до Інструкції з обліку та зберігання музейних цінностей.
Отримані в системі документи передаються в редактор MS Word і можуть бути відредаговані і надруковані на принтерах різного типу (матричний, струйний, лазерний) або перенесені для подальшого оформлення у видавничі системи.

БЛОК «НАУКОВО-ФОНДОВА РОБОТА»

Цей блок призначений для роботи зберігачів та наукових співробітників музеїв.
Даний блок базується на:
 • картотеці предметів основного фонду (інвентарної та наукової);
 • картотеці комплектів предметів (альбоми та серії для графіки, сервізи та гарнітури для декоративно-прикладного мистецтва, скарби і т.п.);
 • картотеці анотацій до предметів;
 • картотеках приватних осіб і організацій, що мають відношення до музейних предметів (автори, зберігачі. виробники і т.д.). Ці картотеки є єдиними для всієї системи. Для зручності роботи при зверненні до цих картотек користувачі системи КАМІС бачать кожен раз потрібний їм зріз цих картотек, наприклад, тих осіб, які є авторами творів або тих, хто є авторами тільки живописних творів;
 • картотеці виставок;
 • картотеці літератури;
 • картотеці зображень;
 • довідниках матеріалів, техніки, жанрів, тематичних рубрик і т.п. Довідники можуть бути як простими, так і ієрархічними (з необмеженим числом рівнів)
Крім того, у фонді ведуться:
 • картотека предметів науково-допоміжного фонду;
 • картотека предметів тимчасового зберігання, що включає як предмети довгострокового тимчасового зберігання, так і ще не оформлені нові надходження;
 • картотека списків предметів (списки на фотозйомку, попередні виставкові списки) і т.п.;
 • картотека документів, оформлення яких входить в коло обов'язків зберігачів та наукових співробітників даного музею (акти внутрішньомузейної передачі, звірки, прийому на тимчасове зберігання з метою представлення на фондово-закупівельній комісії тощо);
 • топографічна картотека (топографічна картотека являє собою ієрархічний довідник, що описує місця зберігання музейних предметів від сховищ до конкретних полиць в шафах).
Підсистема забезпечує:
 1. Введення і коригування даних в картотеках (для більшості атрибутів екранних форм карток використовується вибір з довідників замість введення тексту з клавіатури).
 2. Пошук за різними атрибутами (автору, інвентарному номеру, датою створення, а також по будь-якому слову або фразі в описі) та друк відібраних карток у вигляді каталогів, списків, інвентарних карток та інших форм.
 3. Роботу із зображеннями.
 4. Підготовку матеріалів для каталогів та інших публікацій.
 5. Підготовку електронних гіпертекстових каталогів для Інтернет.
 6. Підготовку списків предметів при випуску музейних документів як оформлюваних самими охоронцями та науковими співробітниками, так і співробітниками відділу обліку.
 7. Оформлення музейних документів.
 8. Ведення Топографічних картотек (списків експонатів по місцях постійного зберігання), ведення історії руху музейних експонатів.
Таким чином, блок «Науково-фондова робота» дає можливість:
 1. Вести підготовку всієї поточної документації відділу, пов'язаної з оформленням списків експонатів, одночасно формуючи базу даних музейних предметів. Списки експонатів для тимчасової видачі або прийому на постійне зберігання передаються до відділу обліку, де на їх основі готуються відповідні документи. Найбільш істотна при цьому комп'ютерна підтримка підготовки та оформлення виставкової документації та документів прийому на постійне зберігання.
 2. Вводити докладні описи експонатів в базу даних системи, випускаючи на їх основі матеріали для виставкових, наукових та електронних каталогів. При цьому можливості системи дозволяють варіювати розташування атрибутів і порядок сортування каталожних записів, робити вибірки інформації за різними параметрами, вести картотеки авторів, виставок та літератури, передавати сформований текст в видавничі системи.
 3. Здійснити масове введення короткої інформації про експонати, яка може бути використана як для швидкої підготовки поточних списків (наприклад, для проведення звірки музейної колекції), так і для подальшого до введення інформації в обсязі необхідному для Наукового каталогу.
БЛОК «ОБЛІКОВІ ОПЕРАЦІЇ»
 
Підсистема забезпечує автоматизацію трудомістких ручних процедур, пов'язаних з підготовкою документів і обробкою інформації про експонати музею.
До складу підсистеми входять наступні комплекси задач:
 1. Облік прийому на постійне зберігання.
 2. Облік тимчасової видачі та прийняття назад.
 3. Облік тимчасового зберігання.
 4. Облік внутрішньомузейної передачі.
 5. Переатрибуція.
 6. Звірення
 7. Статистика
Усі облікові завдання забезпечують:
 • оформлення необхідних документів - актів, гарантійних листів, договорів (всього близько 30 форм документів) відповідно до музейної інструкції і прийнятої в конкретному музеї технології обліку:
 • формування тексту документа;
 • підготовку списків предметів до документів:ведення облікових картотек з можливостями пошуку та відбору на запит облікових даних;
  • безпосередньо вводячи опис предметів в екранну форму;
  • отримуючи список предметів за запитом з бази даних;
  • відбираючи список предметів з попереднього облікового документа;
 • ведення облікових картотек з можливостями пошуку та відбору на запит облікових даних;
 • ведення історії руху музейних предметів.
Комплекси облікових задач побудовані таким чином, щоб мало змінюючи існуючу технологію роботи, значно полегшити та прискорити підготовку документів, а також уникнути багаторазового введення інформації.
За допомогою системи можна реалізувати різні схеми оформлення облікових документів («технологічні ланцюжки»).
Нижче наведено опис схеми роботи користувача з комплексом задач: «Облік прийому на постійне зберігання».
 
Комплекс задач «Облік прийому на постійне зберігання»

Даний комплекс завдань забезпечує автоматизовану підтримку всього ланцюжка прийому предмета на постійне зберігання.
Один з варіантів оформлення прийому нових надходжень за допомогою системи відбувається наступним чином:
 • вводяться акти прийому на тимчасове зберігання з відповідними списками предметів. Акти можуть вводиться як співробітниками відділу обліку, так і зберігачами.
 • список предметів для чергової фондово-закупівельної комісії відбирається зі списків до відповідних актів прийомів на тимчасове зберігання.
 • список предметів розбивається по питання, пропонованих на розгляд фондово-закупівельної комісії, роздруковується і роздається членам комісії.
 • після проходження засідання фондово-закупівельної комісії секретарем фондової комісії проставляються в списку прийняті по кожному предмету рішення (в системі передбачена масова простановка рішень фондово-закупівельної комісії по групі предметів), завершується оформлення протоколу, протокол роздруковується.
 • на основі списку до протоколу фондово-закупівельної комісії складаються списки до актів прийому на постійне зберігання. В якості критерію відбору до кожного конкретного акту може виступати здавач музейних предметів, спосіб надходження, фонд, куди предмети визначені на постійне зберігання і т.д.
 • предметам присвоюються номери по книзі надходжень, акти прийому на постійне зберігання дооформлюються і роздруковуються;
 • у разі необхідності на основі списку до протоколу фондово-закупівельної комісії або списків до актів прийому на постійне зберігання оформляються акти передачі музейних предметів на постійне матеріально-відповідальне зберігання відповідним зберігачам;
БЛОК «КНИГИ РЕЄСТРАЦІЇ МУЗЕЙНИХ ПРЕДМЕТІВ»

У міру оформлення актів прийому на тимчасове або постійне зберігання пропонується роздруковувати листи відповідних книг надходження. Після цього описи предметів, для яких ці листи були роздруковані, фіксуються в базі даних як електронна копія книги надходження. Усі наступні правки описів не зачіпають зафіксованої копії книги надходжень, що дає можливість в будь-який момент звірити поточний опис предмета з його описом на момент прийому на тимчасове або постійне зберігання.
Робота з інвентарними книгами провадиться за тією ж схемою.
Таким чином, в базі даних може зберігатися кілька описів одного і того ж предмета: опис актуальний на поточний момент часу, опис на момент прийому на тимчасове зберігання, опис на момент прийому на постійне зберігання, опис на момент друку інвентарної книги. Можливе зберігання додаткових копій описів предметів, наприклад, на момент випуску зведеного каталогу колекції музею.

РОБОТА ІЗ ЗОБРАЖЕННЯМИ

Однією з важливих властивостей системи є включення в неї засобів роботи з зображеннями, використання для подальшого оформлення документів сучасних текстових редакторів і робота в графічному середовищі Windows. Система КАМІС включає в себе всі функції музейної системи, доповнені наступними можливостями:
 1. Використання сучасного графічного інтерфейсу.
 2. Введення, зберігання і перегляд зображень при роботі з картотекою предметів.
 3. Друк інвентарних карток, каталогів і списків із зображеннями.
 4. Підбір та виведення даних у вигляді, зручному для подальшої підготовки поліграфічних видань - каталогів, путівників по музею і т.д.
 5. Підбір та виведення даних у вигляді, зручному для подальшого використання в музейних Multimedia-додатках, - каталогів на компакт-дисках (CD ROM), інформаційно-довідкових інтерактивних системах для відвідувачів музею, відеороликів про виставки і т.д.
ІНТЕГРАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ РОБОТИ ІЗ ЗОБРАЖЕННЯМИ ЗА МІЖНАРОДГИМИ СТАНДАРТАМИ ISO/JPEG 10918 В СИСТЕМУ КАМИС

Міжнародний стандарт ISO/JPEG 10918 формату комп'ютерних зображень високої роздільної здатності є основою європейського проекту MENHIR (The Multimedia European Network of High quality Image Registration) зі створення європейської мережі реєстрації зображень. Ці стандарти використовуються в ряді найбільших музеїв Європи, США та Японії.
Зображення в форматі ISO/JPEG 10918 являють собою набір файлів різного розміру (від віньєтки в 1/8 екрану і більше), а також їх фрагментів, з включенням в файли зображень короткого текстового опису зображеного предмета, даних про саме зображення і його власника, а також унікального реєстраційного номера.
Подання зображень в зазначеному форматі забезпечує:
 • Реєстрацію зображень в національному реєстраційному центрі (в Росії ним є центр в Державному Історичному музеї).
 • Зберігання віньєток зображень в єдиному банку даних та їх ефективний пошук.
 • Захист прав на інтелектуальну власність власника зображення.
 • Швидкий перегляд зображень і їх фрагментів на локальному комп'ютері або по мережах Інтернет / Інтранет.
 • Можливість комерційного використання зображень за згодою власника.
До складу програмного забезпечення КАМІС інтегрована технологія роботи із зображеннями у форматі ISO/JPEG 10918.
Система забезпечить ведення бази даних зображень в різних форматах, в тому числі у форматі SPIFF (пірамідальний JPEG).
До складу систем буде входить модуль підготовки зображень в даному форматі, який забезпечить:
 • перетворення зображень з будь-якого поширеного формату в формат SPIFF;
 • автоматичну індексацію зображень (включення в них текстової інформації з бази даних КАМІС);
 • ведення в КАМІС бази даних зображень у форматі SPIFF.
МОДУЛЬ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНТЕРАКТИВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ КАТАЛОГІВ

Модуль забезпечує формування електронного каталогу з гіпертекстовими посиланнями з бази даних КАМІС. Каталог містить типові взаємопов'язані сторінки з зображеннями та відомостями про твори та авторів.
При необхідності дизайн типових сторінок може бути змінений. Підготовлені сторінки можуть бути дооформлені і виставлені в інформаційних системах для відвідувачів або розміщені на будь-якому WEB-сервері.

МОДУЛЬ ПІДГОТОВКИ ЗВЕДЕНОЇ БАЗИ ДАНИХ КОЛЕКЦІЇ МУЗЕЮ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕННЯ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Модуль забезпечує формування зведеної бази колекції музею за обраним складом атрибутів для подання в мережі Інтернет з можливістю формування запитів. У зведену базу можуть увійти як всі введені описи предметів, так і їх частина. По мірі оновлення та поповнення бази даних системи КАМІС зведена база колекції музею може також оновлюватися і поповнюватися.

ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ І КАТАЛОГІВ У ФОРМАТІ ТЕКСТОВОГО РЕДАКТОРА MS WORD ДЛЯ WINDOWS

Сформовані в системі документи можуть перетворюватися у формат самого поширеного в середовищі Windows редактора MS Word. Підготовлені таким чином матеріали можна:
 • безпосередньо редагувати за допомогою вказаного редактора;
 • використовувати для подальшої підготовки поліграфічних видань - каталогів, путівників по музею;
 • використовувати в музейних Multimedia - додатках - каталогах на компакт-дисках (CD-ROM), інформаційно-довідкових інтерактивних системах для відвідувачів музею, відеороликах про виставки і т.д.
СИСТЕМА ВЕДЕННЯ ІНЕГРОВАНИХ БАЗ ДАНИХ І ОПЕРАТИВНОГО ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ЗАПИТОМ З ІНТЕРНЕТ

Системи такого роду являють собою базу даних, розташовану на окремому комп'ютері, пов'язаному з Інтернет. Ця система періодично поповнюється з відповідних баз одного або кількох музеїв і дозволяє широкому колу користувачів Інтернет:
 • формувати запит до музейних баз даних з віддалених комп'ютерів;
 • вести пошук і вибірку обмеженого набору даних, що включає текст і зображення;
 • динамічно формувати WEB-сторінки за обраною інформацією.

Авторські права © 2020 Матрикс Пресс. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.